Friisk Tising

25. april 2012

Friisk Tising – 1/2012

Minderheitenrat will gesicherte Schulfinanzierung • Europeada • E SSW as radi for e wool • Uursfeerie aw präiw • 16. Alvestêdetocht oufsäid • Ååstfraschlönj-Festival

8. marts 2012

Friisk Tising – 4/2011

Friesland gewinnt Song Contest für Minderheitensprachen • Hans Hoeg es fan üüs gingen! • Friisk as stuudiefeek ferswant • Naie formoon foon e Domowina beseecht frasch manerhäid • Schoulere aw Sal foue uursfeerie • V. Tams Jörgensen pris 2011 • Friisk loonkoord • Weestfraschlönj-räis