Politische müüle

Wat wan we?

  • än årb for e frihäid än fort wälj foon e frasch manerhäid
  • än seet ham in for di frasche spräke än jü frasch följkskultuur
  • än mååg di frasche hiimstoun, sin histroori än sin äinweesen bääder bekånd
  • än hüülj goue kontakte tu oudere nordfrasche feriine än tu frasche loonsmååns önj e hiile wråål, forålem tu ååst- än weestfrasche
  • än plääg än bewåår da frünschaplike än kulturäle kontakte tut skandinaawisch norden
  • än plääg di kontakt än årb tuhuupe ma oudere följklike manerhäide önj Euroopa.

Üttooch üt da statuute

E Friisk Foriining repräsentiirt ma sin lasmoote en grünleeden tånken än en hüüljing tut frasch, tu e frasche spräke än frasch kultuur, wat foole åler as as di feriin seelew. Dåt deer tånken beschraft än definiirt dåt frasch as en äinen grutelse, wat önj ham seelew rout än likberuchtiid for ham seelew tubai da oudere spräke än kultuure heer önj üüs gränslönj stönje koon.

Dåt e spräke as huuchste kulturäle wjart dan uk aktiif plääged än tu da kaamene generatsjoone wideredänj wårde schölj, hiird dan uk ma tut grut bil.

Wjarn et önjfång foont 19. iirhundert mån ainkelte frie än mödjie hoode önj Fraschlönj, wat dåt sü siinj köön, wörd dåt deer tånken amt frasch di 16. moi 1923 mat grünleeden foon di forluuper-feriin foon e „Foriining“, di „Friesisch-Schleswigsche Verein“, dåt jarst tooch aw en organisiirden oort än wise ma önj dåt politisch-kulturäl laawen foon Nordfraschlönj än et gränslönj broocht.

Di grute fertiinjst foon da, wat önj e „Foriining“ uugeden, as en blaft dåt mödji inträäsen for frasch spräke än kultuur as wat äins, wat for ham åliine stönje koon twasche da oudere grute natsjonaale kultuure.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.