Friisk Tising – 1/2012

• Minderheitenrat will gesicherte Schulfinanzierung

• Europeada

• E SSW as radi for e wool

• Uursfeerie aw präiw

• 16. Alvestêdetocht oufsäid

• Ååstfraschlönj-Festival

Friisk Tising 1-12

Friisk Tising 1-12.2

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.