Friisk Tising – 1/2013

• Friisk Foriining – iirsberucht (Et årbesiir 2012/2013)

• Ouer 60 biike önj Fraschlönj

Friisk Tising 1-13

Friisk Tising 1-13.2

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.