Finlönj-schweede aw besäk önjt Friisk Hüs

E 19. septämber häi e Friisk Foriining ma formoon Bahne Bahnsen än geschäftsfäärer Manfred Nissen besäk foon en floose finlönj-schweede, wat jam ouer e aktuäle lååge foon e friiske följkefloose…

Read More

Natürliche Mehrsprachigkeit in Europa

Gelebte Sprachenvielfalt Deutsch vom Aussterben bedroht? Das wäre eine etwas gewagte These. Rund 100 Millionen Menschen sprechen die deutsche Sprache – da kann von Aussterben keine Rede sein. Schaut man…

Read More

Wat wårt üt Fraschlönjs krishümne?

Hüsem. 
E frist for e weedstrid amt ouerseeten foon e frasche sung „gölj-rüüd- ween“ as am. Mör as 30 ouerseetinge foon e frasch hümne aw tjüsch än dånsch, ouers uk…

Read More

Rökefloose wårt 30

Risem-Lunham. 
Di frasche jöögedferiin Rökefloose koon jarling aw 30 iir feriinshistoorie tubäägkiike. Deer ferstoont et ham foon seelew, dåt di iirdäi bai ünlike aktiwitääte jarling en rul spaalt. Di önjfång…

Read More

Frasche Rädj begröötet et nai schöljrucht

Bräist. 
E forwüset foon e Frasche Rädj, Ilse Johanna Christiansen, heet et nai schöljrucht, wat änjörsne önj e loondäi beslin wörd, begrööted. 
„E refoorm foont schöljrucht as en wichtien trees…

Read More