Finlönj-schweede aw besäk önjt Friisk Hüs

E 19. septämber häi e Friisk Foriining ma formoon Bahne Bahnsen än geschäftsfäärer Manfred Nissen besäk foon en floose finlönj-schweede, wat jam ouer e aktuäle lååge foon e friiske följkefloose informiire wälj. Et wjarn 21 waasenschapsmanschne foon en organisatsjoon, wat ham Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS) nåmt än for tra deege önj Slaswik-Holstiinj aw ekskursjoon…

Read More

Natürliche Mehrsprachigkeit in Europa

Gelebte Sprachenvielfalt Deutsch vom Aussterben bedroht? Das wäre eine etwas gewagte These. Rund 100 Millionen Menschen sprechen die deutsche Sprache – da kann von Aussterben keine Rede sein. Schaut man sich die Frage der Sprachkompetenz und die natürliche Mehrsprachigkeit in einigen Ländern – wie in meinem Heimatland Dänemark – etwas genauer an, dann sind Warnungen…

Read More

Wat wårt üt Fraschlönjs krishümne?

Hüsem. 
E frist for e weedstrid amt ouerseeten foon e frasche sung „gölj-rüüd- ween“ as am. Mör as 30 ouerseetinge foon e frasch hümne aw tjüsch än dånsch, ouers uk aw plååttjüsch än fering san deertu ingängen. Di kris häi tu began foon e samer apfordid än mååg ouerseetinge än musikaalische arrangements for di beliifde…

Read More

25 friiske aw spräkeräis bai e saami önj Finlönj

Bräist. 
Änjörsne begand e spräkeräis 2014 foon e Friisk Foriining tu da Saami önj Finlönj. 22 manschne twasche Naibel än Hüsem kjarden ma e such eefter Hamborj. Önj Fuhlsbüttel dråaweden ja jam ma da leeste tri räisene. Foon deer gäng et ma e fliiger foon Finnair jarst eefter Helsinki än dan widere eefter Ivalo, huuch…

Read More

Rökefloose wårt 30

Risem-Lunham. 
Di frasche jöögedferiin Rökefloose koon jarling aw 30 iir feriinshistoorie tubäägkiike. Deer ferstoont et ham foon seelew, dåt di iirdäi bai ünlike aktiwitääte jarling en rul spaalt. Di önjfång wörd mat teooterstuk fort biikefäst önj Risem mååged. Deer wörd en „best of“ foon e beliifste teooterstöögne üt trii iirtiinde foon e feriinsäine teooterfloose apfjard.…

Read More

Die Friesen verstehen – Das kleine Handbuch für Nordfriesland

En nei buk ferklaaret fresk wurden, fresk kultüür an histoore. An at best as: Ham koon salew märiad. Hed jam wost, wat hoker ded, wan’r “ütj a feen” lep? Of ütj wat för’n spriak at wurd “alkoven” stemet? Wan ei , do küd det nei buk “Die Friesen verstehen – Das kleine Handbuch für Nordfriesland”…

Read More

Frasche Rädj begröötet et nai schöljrucht

Bräist. 
E forwüset foon e Frasche Rädj, Ilse Johanna Christiansen, heet et nai schöljrucht, wat änjörsne önj e loondäi beslin wörd, begrööted. 
„E refoorm foont schöljrucht as en wichtien trees haane tu mör chancenlikhäid önj e bildingsberik önj üüs lönj“, sü Christiansen. Besuners froit me deerbai, dåt nü fort jarst tooch uk et schöölen än…

Read More