Margaretha Erichsen ütstaling aw Mikkelberg

Bahne Mikkelberg

 

 

 

 

 

 

We foon e Friisk Foriining fine et oueremätje gödj, dåt iinjsen wider en grut ütstaling ma da wärke foon Margareta Erichsen tu schüns as.

Än we fröie üs ouer dåt nai bök, weer et am har kunstnerisch wirken gungt. Än weer e täkst uk aw frasch ouerseet as.

Gödj, dåt jam deer am toocht hääwe. Sü schal et weese!

Hartliken tunk tu Maike Lohse for dåt heer bök, gou tuhuupeårbe än din hoonreekning tu dåt frasch.

Maike Lohse, dü hääst et ferstiinjen, wat et håt en manerhäide mansche tu weesen.

par excellence…..

Tunk Deerfor!

We wansche jam foon Margareta Erichsens Mindefond, dåt jam maning manschne tu Mikkelberg looket foue, än dåt et nai bök ål bål ütferkååfd as…

Margareta Erichsen wus än gruten kunstner än tiikner, ouers Margareta Erichsen, wus uk än gruten spräke kunstner!

Jü heet en gou dånsch än awäädrie dan uk frasch liird. Felicht schal än mansche je kunstner weese, am frasch tu liiren?

Margareta Erichsen wus sün manerhäide – mansche!

As jü önj e 60-er iirnge eefter Hüsem tuuch, wus et for har natörlik, dåt jü mat frasch liiren önjfångd.

tu began tuhuupe ma harn moon W.L.Andresen üt Kating/Ääderstää, wat dan ouers irgendwan unerwäägens oufsprüngen as.

Hi wus excelent önjt Plååttjüsch. Hi wus ouers uk gödj 30 iir åler as jü. Margareta Erichsen liird  e spräke ai bloot sü iinjermooten, nåån, jü köö sügoor gödj frasch schriwe.

Dåt häi jü da mååste frasche forüt, wat e spräke bait hüs än ai önjt schölj liire.

Ik hääw jüst nuch iinjsen en artiikel foon har önj  „ Üüsen äine wäi „ üt et iir 1983 lääsen,  weer jü aw tou side ouert laawen foon Carl Ludwig Jessen schraawen heet.

Än jü heet har sügoor iinjsen en „Krüs än twas„ aw frasch üttoocht. Dåt häi niimens for har än bit nü uk ai eefter har ütpräiwed.

Dåt har moon W.L.Andresen uk gödj 30 iir åler wus, beschraft hi önj iin foon sin bök sü:

„ As wi uns begegn dän, weer dat so,as wenn wi uns al lang kend harn; As tekner un schriwer kunn wi beiden gud tusåmenarbeidn. Se is fäl jünger as ik, åwer dat störd uns nich. As we heirådn, hebb wi nich ers anner Lüüd frågd, wat se dorfun heelen, un wi hebb sid de tid

glükli tosåmenläwd. ”

Margareta Erichsen heet üs frasche oueremätje gödj dänj.

An ouerdåt har moon üüsen goue waane wus, däi jü üs en hoonreekning aw en wise, wat üs oueremätje iird, fröit an gödj däi:

Margareta Erichsen leed har in, önj en fraschen hüüse än liird frasch!

Margareta Erichsen  wus än manerhäide-mansche:

PAR  EXCELENCE…..

Tunk!

Bahne Bahnsen

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.