Wat wårt üt Fraschlönjs krishümne?

Hüsem. 
E frist for e weedstrid amt ouerseeten foon e frasche sung „gölj-rüüd- ween“ as am. Mör as 30 ouerseetinge foon e frasch hümne aw tjüsch än dånsch, ouers uk aw plååttjüsch än fering san deertu ingängen. Di kris häi tu began foon e samer apfordid än mååg ouerseetinge än musikaalische arrangements for di beliifde sung. Di toochte deerääder as, dåt sam krispolitikere ouerleede än mååg e sung tu e ofisjälj hümne for e kris, sü as tum biispel et Schleswig-Holstein-Lied fort lönj as. Deerfor schal gölj-rüüdj-ween ouers önj åle fiiw spräke, wat önj Nordfraschlönj süngen wårde, ouerseet wårde. Wan e jury üt spräkewaasenschapmååns än politikere dan ma e ouerseeetinge tufreese as, än gölj-rüüdj-ween e ofisjäl hümne wårde koon, dan kamt e frååge ap, wat for en wersjoon e ofisjäl grünform wårt. „For e Friisk Foriining stoont fååst, dåt dåt bloot et frasch originaal weese koon“, säit e formoon Bahne Bahnsen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.