Wat håt „Mund-Nasen-Schutz“ aw frasch?

mundschutz

„Mund-Nasen-Schutz“ As en uurd, wat önj da leeste waage wörklik oofting brükd wörden as. Schandlikerwis jeeft et for dåt uurd niinj pååsen ouerseeting aw frasch. Än jüst heerfor brüke e Friisk Foriining, än et Nordfriisk Instituut jarnge heelp. Wees sü gödj än schak üs jarnge forsliike for en pååsen, ouerseeting bit tu e 31. moi tu info@friiske.de. En jury wårt dan önjtschiise, wat for en ouerseeting jü beest as. For di, wat e beest ouerseeting lääwere koon, jeeft et en 40€ gödjschin foont Norditeran önj Boorlem, än en „Nasen-Mundschutz“ önj da nordfrasche blaie tu wunen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.