Känkentuur önj Risem-Lunham

Di treede adwänt(19. detsämber) foon kl. 15.00 bit kl. 17.30 tiie feriinslasmoote as frasche stääreschunger döör Risem-Lunham.

Wunterfäst önj Risem

E Friisk Foriining lååsit lasmoote än waane in tut wunterfäst ma gräinküüljääsen, än fraidi, di 4. februar am e klook soowen aw “Fraschlönj” önj Risem.

Biike önj Risem-Lunham

Moundi di 21. önj e biikemoune kl. 19.00 lååsie da frasche feriine üt Risem-Lunham wi tut Biikebrånen bai e Üülje Browäi

Dåt kamt

« önj e jülmoune 2021 » loading...
M D M D F S S
29
30
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Nais foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.

Nais

Jarling 2022

Was da so fliegt / Wat dear flecht

18. önj e mistmoune 2021

Der Fotokalender Jarling 2022 ist da! BREDSTEDT (NfI). Der nordfriesische Kalender Jarling mit seinen besonderen Fotografien und friesischen Sinnsprüchen begleitet seit Jahrzehnten Nordfriesland-Freunde durch das Jahr. Nun ist der neueste Kalender des Nordfriisk Instituut erschienen und enthält erstmals ausschließlich Motive aus der reichhaltigen Vogelwelt Nordfrieslands. Vom Blaukehlchen im Rapsfeld über die städtische Dohle bis zur…

Neuer Vorstand

Nai stjör bai e Friisk Foriining

29. önj e stormmoune 2021

Bai üüs lasmootefersoomling enjörsne füng e Friisk Foriining en nai forwüset, än en mååst nai tuhuupeseeting foont stjör. Ute Jessen liised Bahne Bahnsen eefter 8 iir as 1. forsater ouf. Marie Hahn wörd as 2. forwüset, Claas Riecken as 3. formoon än Enken Schwilgin as punghüüljer wääld. As baisater wörden Thede Boysen, Keja Eck än…

Lasmootefersoomling forsliik naie struktuure & statuute

1. önj e stormmoune 2021

Tu e lasmootefersoomling di 28.10.2021 wal et stjör hål en feraneringsforsliik for da feriinsstruktuure, än e statuute forstale. Da feraneringsforsliike koone jam heer dilleese: Naie statuute Naie feriinsstruktuure Wan jam et hål per iimäil unti pust tuschakd füünj wan, dan mald jam hål awt sekretarioot!