Bjarnebök „Jütid bai e Weestsiie“ as nü deer

Vorderseite, Illustration Skelte S. Braaksma

Dåt bök „Jütid bai e Weestsiie“ foon Michael Tegge jeeft aw en lachten oort än wise for bjarne en ouersacht ouer e histoori foont laawen bai e weestsiie, än sü ouer e histoori foon da frasche. Ma smuke brökede tiikninge foon Skelte S. Braaksma wårt et teema ferklåård. Åle takste önjt bök san aw tjüsch än frasch (mooring) oufpranted.

E twäärspräkie apbag heelpt deerbai, än ouerseet da takste önj biise ruchtinge. Deerdöör, dåt da takste lik iinjouer foonenouder stönje, as et bili lacht twasche da biise spräke jant än jurt tu sprängen. E ouerseeting önjt nordfrasch heet Gary Funck ütårbet, önj e apdråch foon e Friisk Foriining .

Tu began ferteelt et bök am e jungstiinjtid, än jeeft en ouersacht ouer e apårti regjoon, än ouer da manschne, wat heer laaweden.

Ouer e iisentid, weer et da jarste schraftlike ouerlääweringe foont frasch följk jäif, tu da grute bejääwenhäide sü as et grut fleeten, et bagen foon dike, än da grute stormflödje, wårde da wichtiste teeme foon e frasch histoori behooneld.

Huum lust heet, koon aw e Facebook sid foon e Friisk Foriining bai üüs pooscherädjels mamååge, än en bök wune.

Ouers koostet et bök 9,90 euro, än koon ouer üüsen WEBSHOP bestald wårde, unti huum schraft en e-mail tu info@friiske.de än bestalt sü. Lasmoote foon e Friisk Foriining foue 20% rabat.

Et bök heet önjt gehiilj 44 side, än wörd rütdänj ma heelp foon e loonsregiiring Slaswik-Holstiinj ouer e Frasche Rädj.

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.