Interfrasch drååwen aw Hålilönj

helgoland (176)

Foon e 24. bit 26. moi as jarling wider dåt Interfrasch drååwen foon da tri Fraschlönje aw Hålilönj. Di Interfrasche Rädj lååsid åle tri iir da frasche üt weest-, ååst- än nordtfraschlönj tu en gemiinsom drååwen. E sektsjoon weest as jarling deerfor tustandi et program üttuårben. E Frasche Rädj sektsjoon nord büt enarken wat ma kaame wal en bustransport eefter Büsum, än e schapsräis eefter Hålilönj tu en günstieren pris önj. Et program än nauere informatsjoone jeeft et uner: https://www.friesenrat.de/

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.