E Friisk Foriining fäit Europa tu besäk

Bräist. E Friisk Foriining as paroot, wan saneene (10. moi) mör as hunert diiljnaamere foon e FUEV-kongräs ma twäär buse aw besäk önj Nordfraschlönj kaame. Da frasche präsentiire jam bai e kongräs, wat foon e 7. bit 11. moi önjt tjüsch-dånsch gränslönj for ham gungt, aw möre wise. Ål bai e följkemårket önjt „Hotel des Nordens“ jeeft et en infostånd ma hu spetsalitääte foon e weestküst. E törsdi san ja ma deerbai, wan jam da manerhäide üt et gränslönj önj Flensborghus forstale. Heer wårt di formoon foon e Foriining, Bahne Bahnsen, aw ainglisch wat ouer da frasche ferteele, än as kultuurbaidråch treet Norma ap. Norma Schulz foont ailönj Feer heet fergängen iir di tweede nordfrasche musiikweedstrid wünen än laawet önj Hamborj.

E FUEV fertreet ouer 90 organisatjoone üt 32 europäische lönje. E Friisk Foriinig as jü iinjsist nordfrasch organisatsjoon, wat lasmoot bai e FUEV as. Da weestfrasche san döör e „Ried fan de Fryske Beweging“ fertrin.

Norma treet for da frasche ap

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.