Karl Augsut Kruse leest Nis Albrecht Johannsen

10,00

Wan as et rüt kiimen?: 2002

Spräke: Frasch

Side: 63 ma CD

Kategorie:

Beschriwing

Önjt bök än aw e cd san nüügen ünlike tääle än dachte foon Nis Albrecht Johannsen än wårde forlääsen foon Karl August Kruse. Sin ütdruksful rees koon as en sliiks läämdi spräkebaispal brükd wårde foon da, wat jare äine spräke ferbäädere wan. Nis Albrecht Johannsen än uk Albrecht Johannsen, di jungere, schriifen en gou frasch suner tjüsch seetings-struktuur.  Deerbai tånke we ai bloot am da, wat frasch liird hääwe än da, wat eefter büten et frasch brüke än en gouen spärke snååke schan, ouers uk am da, wat salten e möölikhäid hääwe frasch tu hiiren än tu leesen.