Marie Tångeberg – Lees än liir frasch: önj hüüse än schölj

15,24

Kategorie:

Beschreibung

Dåtheer bök heet wat lunge biine aw tu luupen hädj, ouers deer san nuch hu keere haantu kiimen (t. b. da ploontenoome), wat jarst ai awt program stöön. Dåt bök as en kombinatsjoon foon leesebök an liirbök. Jü spräkeliir an da tiduurde san ouert hiilj bök straild an stönje aw e näide foon en täkst, wat deertu hiirt. En uurdelist jeeft et ai. Heer schal huum en heelper, en schöljmäister unti en uurdebök tu heelp naame (frååge).

En ra däikerdäis belaawen an schaien as manümen, ouers huum koon an wårt seede, heer breecht nu dåt iin unti ouder. Sam teeme jeeft et aw oudere papiire, t. b. sü as „Sünhäid, krunkhäid“ unti „alt amt kluse“ unti „Wat aw e scheew kamt: mäljtide an ouder gous“. Da tiduurde hääw ik forst mååst ( önj e präsens) konjugiird, ouerdåt huum ai oone koon, hüdänji da starke tiduurde jam feranere (t. b.: ik hiitj, dü hatst), an da tiduurde relawiire fort maast tu en täkst. Huum koon dan uk bääder en frååg- an swåårspal (sü as: Hü hatst dü? Ik jiitj … Wat eetst dü? Ik ääs … ) önj e gung füünj.

For huum as et bök toocht? Sü as et aw e forsid stoont: for hüüse an schölj. Dideer frasch koon unti iinjermooten, wart was likes nuch wat tuliire koone. Dideer frasch liire wal, fant heer lächte täkste, ouers en fraschkursus önj forüt moo ik forslüünj. Schal et en bök for schoulere weese, köö ik me forstale, dat e fiird klas deerma begant, ouers dåt koone schölj an schöljmäistre je bääder beuurdiile hü da forütseetinge foon jare schoulere san. Wal huum mör am e spräkeliir tu waasen heewe, nam t. b. jü „Kort spräkeliir foon dåt mooringer frasch“ foon Tams Jörgensen tu hönjs! Foon da tiikinge häi ik sam laden, oudere san nai tukiimen.

Erscheinungsjahr: 2000

Sprache: Friesisch (Mooring)

Seitenanzahl: 243