Frasch for Frasche

startup-g56ae6b7bc_1920

En gratis online-kursus ma Gary Funck for manschne, wat foon hüs üt Frasch (Mooring) snååke unti wat et sü aw e stroote unti döör waane liird hääwe – ouers wat uler rucht gramatiik än ruchtschriwen liird hääwe. Dåt bedraft südänji da mååste fraschspreegere.

Natörlik koon enarken ine ma e famiili sü snååke än schriwe, as hi unti jü et wal. Ouers sü as bai tjüsch unti änglisch jeeft et tubai e warkeldäisspräke uk en ofisjälen fraschen standardspräke än schriwwise. Än di brükt huum, wan huum wat schriwe unti ouerseete unti uk bloot wat leese wal unti schal.

Deertu kamt, dåt e frasche spräke maning uurde än besunerhäide heet, bloot brükt da niimen mör. Önjstää wårde mör än mör tjüsche uurde brükt. Jüst sü bai e gramatiik…ålet, wat frasch sü apårti mååget än foon tjüsch unti dånsch unerschååst, dåt steerft trees for trees üt. Schal dåt wörklik sü?

Wan gungt et lüüs?:
ARKEN TÖRSDI ouf 17ste önj e mistmoune (17.11.) foon e klook 2.00 bit süwat 3.30 di eeftermadi!

Önjmaldinge uner gary@friiske.deinfo@friiske.de unti 04671 6024154

E stüneploon foon üüsen kursus schucht sü üt:
Frasch For Frasche – 1 beganerkursus:

 1. Infääring, forstalen foont curriculum
 2. Ruchtschriwen 1
 3. Ruchtschriwen 2
 4. Gramatiische grünlååge
 5. Swåke douuurde (regelmäßige Verben)
 6. Stääwie douuurde (unregelmäßige Verben)
 7. Gramatikalische besunerhäide
 8. Tuhuupefooting

Frasch for Frasche – 2 foramkiimene (Begant önj e biikenmoune 2023):

 1. Infääring
 2. Uurdeschåt 1
 3. Uurdeschåt 2
 4. Stiilkune
 5. Ouerseeten 1
 6. Ouerseeten 2
 7. Tuhuupefooting

Di kursus låpt online ouer e meetingsoftware ZOOM, dåt schan jam aw e computer instaliird hääwe:
https://zoom.us/download

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.