#06: Hark iinjsen – En snååk ma Gerd Vahder

hark-iinjsen
Intwasche as ål e süst folge foon di frasche podcast Hark iinjsen online!
Manuela heet Gerd Vahder önjt Hans-Momsen-hüs beseecht, am ma ham ouer e Hans-Momsen-seelschap tu snååken.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.