Ik hääw en druum

Bild Ilwe Boysen

Berit Nommensens biikereede bait biikefäst önj Risem/Fraschlönj 2019

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon Nordfraschlönj.

Ik driim foon wååder, win, lönj än iilj.

Ik tånk am tradisjoon, tukamst, spräke än et gränslönj.

Ik hääw en druum.

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon wååder

Ik sii da wooge mödjs e strönj uugen as wänj’s dåt lönj amnaame.

Da fasch wat döört wååder glide än da schaawe wat deerour hanwach sile.

Et wååder kamt än et wååder gungt, dåt iinj tooch ma måcht, dåt ouder tooch stal än roui, duch åltens wi än suner töögern.

Mååg ik da uugne wi ääm dan tånk ik am üüs frasche tradisjoone

Et wååder bai e weestsiie as åltens nuch dåt seelew wååder, ouers hääwe da schaawe jam da leeste iirnge ai duch feranerd?

Ik tånk am tråcht än doons än frååg me, weer huum önj dråcht ai jüst sü gödj modärn doonse koon,

unti ai uk tuhuupe önj e disco eefter üüljen schake doonse koon?

Än hü schucht wälj en modärn frasch tråcht üt?

Ik hääw en druum weer tradisjoone bliwe ouers uk kaame än gunge sü as eebe än flödj.

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon Nordfraschlönj.

Ik driim foon wååder, win, lönj än iilj.

Ik hääw en druum.Ik tånk am tradisjoon, tukamst, spräke än et gränslönj.

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon e win

Ik sii, hü e win ma san än wulkne da smukste bile bai e hamel målt.

Ik fäil, hü di win et oonlas aied än da hääre döör e sålti luft püstet.

Än uk wan’r ma graen rin än stoorm da buume schrååt schüft, sü breecht duch wat, wan’r ai wait.

Mååg ik da uugne wi ääm, dan tånk ik am e tukamst foon üüs jööged

Et jeeft deege, deer bääwert åles önj e win, as wus‘r en jungen gååst wat ai nooch foont laawen füünj koon.

Ik tånk am da naie meedie än froi me, wat et åles for da junge manschne jeeft, ouers wat deerfoon as aw frasch?

Weer as e digitalisiirung, wan et am e frasch jööged gungt? Weer san da frasche spaale awt handy? Weer as e frasch playlist aw et musikstreaming portal? Wan ai nü, waniir dan?

Ik hääw en druum, dåt e jööged dräägen ma weestenwin önj en frasch tukamst flucht.

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon Nordfraschlönj.

Ik driim foon wååder, win, lönj än iilj.

Ik tånk am tradisjoon, tukamst, spräke än et gränslönj.

Ik hääw en druum.

Mååg ik da uugne tu, dan driim ik foon üüs frasch lönj.

Ik sii et gräin gjars bai e dik, wätj foon e daue, än da göljne fälje ma kreefti koorn glanern.

Önj wat foon hamelsruchtung huum uk löket, e kiming schint as wan’r nåån iinje häi.

Heer bai üs önj Fraschlönj koone we made önjt lönj stönje, önj e schööl foon e dike, deer weer iinjsen e weestsiie stoormd heet, duch schan we da dike uk plääge, dan ouers namt e sii har dåt  lönj wi tubääg.

Mååg ik da uugne wi ääm dan tånk ik am et gränslönj.

En gränslönj weer huum ai möör siinj koon weer da gränse san än jam da lönje as iinj lönj önjfäile.

Joo heer bai üs önjt gränslönj, weer e gränse iinjsen heer än iinjsen deer wus, jeeft et ai bloots e dånsch unti e tjüsch manerhäid, we frasche hüülje üs stifneeket deertwasche, uk wan et duch schint, as wörden da oudere ninte foon üs waase, uk wan we duch sid am sid booge.

Än nåån, Risem Schölj as ai bloots en dånsch schölj, we san en frasch-dånsch schölj. Sü as e SSW uk jüst sü for da frasche as, uk wan dåt oofting önj da bleese ferjin wård.

Ik hääw en druum foon en lönj weer we niinj gränse seete niinj puule seete, ouers tuhuupe weege schåfe, jant än jurt.

Mååg ik da uugne tu dan driim ik foon Nordfraschlönj.

Ik driim foon wååder, win, lönj än iilj.

Ik tånk am tradisjoon, tukamst, spräke än et gränslönj.

Ik hääw en druum.

Mååg ik da uugne tu, dan driim ik foont Iilj

Ik sii da rüüdjjuchtende loowe hü’s jam huuch än huuger wiijne än dåt hoolt spraagelnd gliinj.

Än ik fäil e wårmde önj e kroop apsteegen as wus deer en nist ouersprüngen.

Sü smuk än troolårti et as än kiik eeftert iilj, sü fåårlik än wil as et duch, wan deer niinj hüülj möör aw as.

Mååg ik da uugne wi ääm dan tånk ik am e frasche spräke

En spräke, wat as en iilj önjt haart brånd än sü hal as üüs biike juchtet.

Diling wiise we, hü wichtii et as än brük e spräke wan da bjarne nuch gåns jung san. Weeram heewe we dan niinj frasch bjarnewåk, weer da bjarne foon önjfång önj frasch liire än snååke koone?

Weer san da tuboode önj e fritid än önjt schölj, deerma uk nuch üüs bjarnsbjarne ma jare bjarne frasch snååke koone?

Ik hääw en druum, dåt we üüsen fraschen spräke tiinje bit et önj e brånd kamt än dåt üt en latj iilj wider en grut iilj wåård.

Mååg ik da uugne tu, dan driim ik foon Nordfraschlönj.

Ik driim foon wååder, win, lönj än iilj.

Ik tånk am tradisjoon, tukamst, spräke än et gränslönj.

Ik hääw en druum.

Ik hääw en druum…

…än ik hoow dåt diheere druum ai bloots en druum blaft än jam ma me am e frasche sååge wider driime än tånke wan.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.