Frasche tääle tu Padersdäi

Et Nordfriisk Teooter fant et wichti, dåt et wi en frasch tubood aw e wichtiste frasche fiirdäi jeeft – tu Padersdäi neemlik. Wan jam nuch uner e hoorbüüdel lise foont biikefäst di een awfoorie, dan koon üüsen forleeseeen aw e „Knoop“ önj Lunham flicht jüst dåt rucht for jam weese. Karin Haug (NDR), Claas Riecken & Gary Funck (biise Nordfriisk Teooter) präsentiire jam latje frasche tääle, dachte än ütklape foon teooterstöögne unti literatuurwärke. Wat tu lååken än uk wat tu tånken än besanen. Twaschedöör jeeft et musikalische schufttide.

Än nat wat tu nåchtert ääse koon huum deer awfoorie natörlik uk. Di een koost nåne intrees, ouers we froie üs am en latjen stipe.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.