Friisk Tising – 2/2016

• Iirsberucht 2015/2016 (korted)

• Wat as ouers nuch schaid?

• Wat kamt aw üs tu?

•  Anneliese Kühne – 70 iir lasmoot

Friisk Tising 2-16

Friisk Tising 2-16.2

 

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.