12.12.: Liet International önj Oldenburg

Wat for e mörhäidespräke e Eurovision Song Contest as, dåt as for e manerhäide e europäische musiik-weetstrid „Liet International“. Di tiinde aplååge for e weedstrid fant nü stää än fraidi, di 12. önj e jülmoune as pårt foon e kultuurdeege önj Oldenburg. Organisiird wårt et jarling südänji foon e plåttjüsche. Uner da fort manst alwen kunstnere üt hiilj Europa fant huum tum biispel musiikere üt Sardiinjen, Astuurien, Schotlönj unti Graubünden.
Sunt 2002 jeeft et Liet international – e weedstrid heet ham üt e weestfrasche schungweedstrid Liet önjtwikeld. Mör informasjoone än uk lånke tu koorde fant huum uner: liet-international.com.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.