11. juuli: Widergunger-film wårt wised

Naibel. Dåt jarst nordfriisk musical „Di Widergunger“ as di 6. april önj e Naiblinger stäähal wised wörden. For åål da, wat  jütid ai deerbai wjarn unti et stuk nuch iinjsen siinj måån, koone dåt nü, dan e 11. juuli am e kl. oocht di een wårt önj Ecks kiino en film ouert musical wised, wat jütid ma fjouer kameras draid wörd. „Dåt as en profäsjonäl årbe, wat we tu schüns foue, än ik ban seelew nailik“, säit Gary Funck, wat et stuk schraawen än aw e spalteele broocht heet. Deerütouer as di 90 minuute lunge film uk nuch aw tjüsch unertiiteld, sü dåt uk följk, wat niinj frasch ferstoont, bait stuk mafülie koon. Arken, wat ham for friisk kultuur än spräke intresiirt, as wäljkiimen, di intrees as fri.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.