Landesrechtliche Vorschriften

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 

Verfassung Schleswig-Holstein

Gesetz zur Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum (Friesisch-Gesetz)

Friesisch-Gesetz

Gesäts fort stipen foont friisk önj e öfentlikhäid (Friisk-Gesäts)

Friisk-Gesäts

Gesetz zur institutionellen Förderung des Landesfeuerwehrverbandes

Gesetz zur inst. Förderung

Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels 

Glücksspiel-Gesetz

Medienstaatsvertrag HSH

Medienstaatsvertrag HSH

Landesrundfunkgesetz – LRG

Landesrundfunkgesetz

Landesplanungsgesetz – LPG

Landesplanungsgesetz

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz 

Schulgesetz

Gesetz zu dem Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR)

NDR-Staatsvertrag

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.