Omrop Fryslân önj gefåår!

Ljouwert. Geart Benedictus foon e weest-frasche „Ried fan de Fryske Beweging“ än Andries de Blauw foon e „Waane foon Omrop Fryslân“ hääwe süwat 12.000 uner-schrafte fort bewååren foon Omrop Fryslân ouerdänj tu e prowinsministerin Janne-wietske de Vries. Önj e petisjoon ferlänge da biise organisasjoone, dåt Omrop Fryslân ai mör as regjonaale siinjer behooneld wård, ouers önjt meedierucht foon e Naaserlönje en apårtien status fäit. Bait ouerdouen wised Benedictus deeraw haane, dåt Omrop Fryslân di iinjiste siinjer as, wat en hiilj program önj e tweede riksspräke ütstroolt. E siinjer koon deeram ai masted wårde, wan huum e fryske spräke läämti hüülje wal. Ma e petisjoon hoowe da biise organisasjoone, dåt e prowinsregiiring ålet deet, am e siinjer tu hüüljen. 
Önj Den Haag jeeft et ploone än spåår e regjonaale radio- än fiirsii-siinjere in.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.