Frasch fiiljtuur

Bräist. 
Sü as arks iir wus uk jarling wi en floose foon fraschschoulere foont dånsch schölj önj Bräist unerweegens aw en tra deege lung fiiljtuur. Organisiird wörd e räis foon e frasch liirerin Christiane Bodenhagen, än bai e tuur ma deerbai wjarn uk da biise önjstalde foon e Friisk Foriining. Sunt e 90er iirnge büt Christiane Bodenhagen e fiiljtuur wilt e däik schöljtid for da schoulere önj, wat friwali bai e fraschunerrucht mamååge. Sam san uk bai har önj e frasche musiikfloose ma deerbai. Jarling gäng e tuur mat fiilj foon Bräist eefter Oowentoft, weer e floose da talte aw föögelhåli apbaged. Awt program stöö di läädere däi en fääring önjt Noldemuseum än en besäk önj Tuner. 
Ma deerbai, wan uk ai awt fiilj, wjarn jarling uk e dånsche bjarnetünsbjarne foon Bräist uner e liidjing foon Mette Jakobsen, wat ål da latjste önj e kontakt ma e frasche spräke brängt.

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.