Ouer hamelfård: Spånktuur foon e Friisk Foriining

Fort treed tooch büt e Friisk Foriining wi en spånktuur trinam hamelfård önj: foon e 9. (hamelfård) bit 11 moi. Sü as for tou iir gungt wi långs e weestlike stiirewäi foon e dånsch gräns bit eefter Hüsem.

We ouernåchte önj Stääsönj än önj Bräist. Da koostinge awt hood lade bai 10 – 20 € fort ouernåchten. Deertu kamt ääsen än drainken, weer arken seelew for sörie schal.

Et grut bagoosch as släipseek än iisomåt wårt transportiird, da diiljnaamere brüke bloot en latjen reegseek for däistuure.Mör infos bai e Foriining unti bai Gary Funck.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.