Ilse Johanna Christiansen nai forwüset foon e Frasche Rädj

Bräist. 
E Frasche Rädj heet en nai forwüset. Aw e lasmootefersoomling e 10. april önj Bräist ouernüm Ilse Johanna Christiansen e liidjing foon e frasche tåågeferbånd foon harn forgunger Erk Hassold. Ilse Johanna Christiansen wus önj e leest åmtsperioode ål stääfertreesen forwüset foon e frasche rädj än as uk stääfertreesen forwüset foon e Friisk Foriining. Erk Hassold wårt önj e tukamst as stääfertreesene formoon lasmoot foont stjör bliwe.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.