11. November: Friesischer Nachmittag im Galerie-Café

11. nowämber: Frasche eeftermadi önj Lunham

E Friisk Foriining lååsit åle lasmoote ouer 60 tu en meekliken eeftermadi, än weensdi, di 11. önj e mistmoune am e kl. huulwe trii önjt Galerie-Café önj Lunham. Följk koon ham önjmalde awt sekretarioot, 04672-77520. Naie diiljnaamere san hartlik wäljkiimen.

11. November: Friesischer Nachmittag im Galerie-Café

Der nächste friesische Nachmittag, zu dem die Friisk Foriining alle Mitglieder über 60 einlädt, findet am Mittwoch, 11. November, um 14.30 Uhr Galerie-Café in Lindholm statt. Anmeldungen werden erbeten an das Sekretariat, 04672-77520. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.