10. – 17. august: Jöögedspräkeräis eefter Wales

Foon e 10. bit 17. august gungt et ma üüsen jöögedkonsulänt Gary Funck eefter Wales aw spräkeräis 2009. Müülj as et luurlatj ailönj Holy Island (Ynys Gybi) önjt norden foon Wales. Heer snååke da mååste manschne nuch jare äine spräke, et „Welsh“ unti „Cymraeg“. E räis as for junge friiske twasche 14 än 18 iir än koostet 275 euro.
Wees sü gödj än ouerleed, huum foon jarnge amfälj for sün unernaamen önj frååge kaame köö. Önjmalde koon huum ham bit tu e 30. juuni, ouers et gungt as åltens: Di wat jarst tu meelen kamt, di fäit uk jarst grünen (Friesisches Sprichwörterlexikon).

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.