Lars Harms informiirt ouert nai schöljgesäts, 30. januar

Täisdi, di 30. januar am e kl. 20.00 önj Risem Schölj:

Üüsen loondäismoon Lars Harms informiirt ouer et nai schöljgesäts än wat et for e schöljstruktuur önjt lönj bedjüse wårt (realschoule/gemiinschapschoule).

Et lååsit in:
Risum Skole/Risem Schölj ? Samarbejdsrådet og lærerkollegiet

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.