Views Navigation

Forheewen Ansichtennavigation

Today

Aktionwaagiinje ma Lasertag än Jump-House

Önj e beeridmoune lååsid e Rökefloose tuhuupe ma Shu-Shaan wider tu en actionwaagiinje. We ouernåchte awt Risem Schölj önj e turnsool.

E Hili Stün

15ste önj e jülmoune am e klook 17.00 ma musiik än leesinge

Bjarnebiike

Et Risem Schölj lååsid hartlik tu e bjarnebiike di 21. önj e biikemoune foon e klook 9:30 bit 11:30 bait Risem Schölj.

Sölring hoow

Di 23. februar, am e kl 9.30 jeeft et jarling wider "Sölring hoow" önj e bousemschörk önj Weesterlönj (Rosenweg 5, 25980 Sal).

Buume soomeln for e biike

Saneene di 16. önj e ismoune soomle da frasche feriine önj Risem-Lunham da jülboome for e biike.

Frasch Corona-deegebök

E Friisk Foriining wal hål waase, hü da Frasche ma da feraneringe amgunge. Hü heet Corona jarnge laawen feranert?

Frasch ralley döör Nordfraschlönj

e Friisk Foriining lååsit jam in tu en autoralley jant än jurt döör Nordfraschlönj än sin histoorie. E ralley begant saneene, di 5de önj e samermoune am e klook 9.00 di mjarn bait Risem Schölj än gungt bit tu di een. We slite di däi dan ouf ma en naten een bütefor e krouf, weer dan…

En Madsamerdäi

Et Nordfriisk Teooter lååsit tu en brökeden eeftermadi ma musiik än comedy.

Frasch bjarnefritid bai e Schlei

E Friisk Foriining wal jam hartlik tu en bjarnefritid foon di 07. bit 11. juuli 2021 lååsie. E räis ruchted ham tu bjarne foon 1 bit 7 iir, tuhuupe ma jare ålerne.

150€

Podcaster seecht (m/w/d)

E Friisk Foriining seecht ouf di 1. oktoober 2021 en frasche Podcaster, wat tuhuupe ma e feriin en räigelmääsie Podcast konsipiirt än amseet.

Lasmootefersoomling 2021

E Friisk Foriining  lååsid hartlik tu e lasmootefersoomling än törsdi, di 28. önj e stormmoune.

Frasche famiili-spoos

We wan hål åle famiilie, wat ham fort frasch inträsiire, tu en meekliken adwänts-eeftermadi lååsie.

Üüs Biike wårt tånd

Nuch tut önjfång foont iir häin we et ai for möölik hüüljen, ouers aw grün foon da naie Corona räigle wan we e Biike önj Risem-Lunham duch moundi di 21ste önj e biikemoune tiinje.

Frasche tääle tu Padersdäi

Di 22. önj e biikemoune am e klook 19.00 önjt hotäl Landhafen önj Deesbel jeeft et jarling wider frasche tääle tu Padersdäi.

Heelp üs bait säken!

Di pooschehååse heet üs jüst ferteeld, dåt hi pooschemoundi bait Risem Schölj åålewäägens pooscheoie än schokoloode ferstoope wal.

Frasch drååwen aw Hålilönj

Foon e 20.- 22. moi jeeft et wi en frasch drååwen foon da trii Fraschlönje aw HÅLlLÖNJ.

Wunterfäst önj e samer

We lååsie jam hartlik di 17. juuni tu en wunterfäst önj e samer ma lasmootefersoomling än teooter.

€12

Frasch bjarnefritid bai e Ååstsii

E Friisk Foriining wal jam hartlik tu en bjarnefritid foon di 11. bit 16. juuli 2022 lååsie. E räis ruchted ham tu bjarne foon 1 bit 8 iir, tuhuupe ma jare ålerne.

€150

Tour de Frasch

Tour de Frasch as en 20km-fiiljetuur for enarken. Di 10. septämber am e klook 14.00 än gungt foont Andersen Hüs bit tu e krouf Fraschlönj.

€10

Känkentuur önj Risem-Lunham

Di fiirde adwänt(18. detsämber) foon kl. 16.00 bit kl. 18.30 tiie feriinslasmoote as frasche stääreschunger döör Risem-Lunham.