Jööged

Moinsen följkens,

e Foriining as en jungen feriin, wat ham uk ålerhånd möite deet for jöögedlike än junge wåksne!

Wan jam en friisken floose säke, wat unerwäis as än mååg keere as gocart käären, free-climbing, wååderski, draisine käären än foole mör, dan san jam bai üs fåli rucht.

Ouers we ferbränge üüs tid ai bloot banefor Nordfriislon. Tuhuupe ma e friiske jöögedferiin RÖKEFLOOSE san we aktiif bai e YEN (Youth of European Nationalities) än unerhüülje nååren kontakt tu oudere junge manschne foon natsjonaale manerhäide önj Europa.

Än deerma huum uk mafäit, wat bai üs önj NF sü lüüs as, wilt huum jüst tu studiiren önj Kuupenhuuwen unti Kil sat, produtsiire we arken däi äine nordfriiske tisinge, wat åleweegens aw e wråål tu hiiren san uner http://friiskforiining.podspot.de.

Än nuch en tip: Aw jüheer sid kaame jam uk diräkt ma www.nf-j.de.vu!

Da friiske än e Youth of European Nationalities

Sunt et e YEN jeeft, san e friiske aktiif deerbai. E YEN mååget ünlike aktiwitääte for junge manschne önj hiilj euroopa. Arks iir kaame t.b. süwat 150 manschne üt hiilj europa tuhuupe for et grut pooscheseminåår, wat e YEN åltens önj e waag for poosche organisiird.

Da nordfriiske san önj e YEN fertrin dör e Rökefloose.