Dootem: 21. Dezember 2014

Friisk Tising – 2/2014

• 10 iir Friisk-Gesäts

• Harfsthuuchschölj 2014

• Et nai iir ma frasch begane

• Wi liar „Die Friesen verstehen“.

• E Friisk Foriining fäit stipe döör Slaswik-Holstiinjs spräkepolitiik

Friisk Tising 2-14

Friisk Tising 2-14.3