Hüüse

23. önj e ismoune 2015

29. Januar: Friesisches Theater im Bürgerhaus in Bredstedt

Termiin
29. önj e ismoune 2015 (18:00-19:00)

Die Friesisch-Theater AG der Gemeinschaftsschule Bredstedt präsentiert drei nordfriesische Sagen. „Wat följk iirtids ferteeld…“. Die Premiere findet am Donnerstag, 29.01.2015 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus statt. Der Eintritt ist frei.

7. önj e ismoune 2015

Nü önjmalde tut wunterfäst

E Friisk Foriining lååsit lasmoote än waane in tut wunterfäst ma gräinküüljääsen, än fraidi, di 6. februar am e klook soowen aw "Fraschlönj" önj Risem . . .

5. önj e ismoune 2015

8. januar: Frasche eeftermadi önj Lunham

E Friisk Foriining lååsit ålere lasmoote tu en meekliken eeftermadi, än törsdi, di 8. önj e ismoune am e kl. huulwe trii önjt Galerie-Café önj Lunham.

Nais-archiif...

 

Wat kamt